Šv. Onos novena. II diena

II diena. Jėzaus močiutė.

Apmąstymas.

Šis palaimingas Jėzaus močiutės titulas yra vienas didingiausių vardų, kokių žmogus galėtų norėti. Pilnai pasitikėdami mes galime prašyti šv. Onos įvairių malonių būtent dėl jos ypatingo santykio su mūsų Viešpačiu. Mes meldžiame už visus tuos, kuriuos reikia sustiprinti katalikų tikėjime ir už tuos, kurie nutolo nuo tikėjimo kelio ir kuriuos reikia parvesti atgalios. Kaip tik dėl to, kad šventoji Ona, kaip močiutė, rūpinosi savo anūku šioje žemėje, mes galime melsti jos, kad sustiprintų mus, kasdien kovojant dvasinę kovą.

Geroji šventoji Ona, kaip tikra ir ištikima motina, neatsuka nugaros savo vaikų prašymams; ir lygiai, kaip motinos širdį giliai paliečia jos vaikų bėdos, lygiai taip pat šventosios Onos motinišką širdį paliečia maldavimai tų, kurie glaudžiasi prie jos, ieškodami nusiraminimo ir paguodos“ (Geroji šv. Ona)

Novenos malda

Šlovingoji šv. Ona, kupina užuojautos tiems, kurie šaukiasi tavo pagalbos, ir meilės kenčiantiems, sunkiai prislėgtas savo vargų puolu po tavo kojomis ir nuolankiai meldžiu tavo globos, sprendžiant šį mano rūpestį.

(Išsakyti savo intenciją)

Meldžiu, pavesk jį savo dukrai, Palaimintajai Mergelei Marijai, bei padėk jį priešai Jėzaus sostą. Nepaliauk užtarti manęs tol, kol šis mano prašymas bus išpildytas. Visų svarbiausia, išmelsk man malonę vieną dieną išvysti Dievą veidas į veidą, ir drauge su tavimi bei Marija, visais angelais ir šventaisiais šlovinti Jį per visą amžinybę.

Šlovingoji šventoji Ona, tu juk negali būti kitokia, kaip tik kupina švelnumo tokiems nusidėjėliams, kaip aš pats, kadangi tu esi močiutė To, kuris už mus išliejo savo kraują, ir motina tos, kurią šventieji vadina nusidėjėlių gynėja. Todėl pasitikėdamas tau pavedu savo maldavimus.

Meldžiu, pavesk mane Jėzui ir Marijai, kad per tavo užtarimą aš gaučiau nuodėmių atleidimą, ištvermės malonę, pelnyčiau Dievo meilę, išmelsčiau gailestingumo žmonijai ir gaučiau tą ypatingą malonę (išsakyti savo intenciją), kurios man taip reikia šiuo metu.

O galingoji globėja, neleisk man prarasti mano sielos, bet melsk už mane, kad per Jėzaus Kristaus nuopelnus bei Marijos užtarimą aš pelnyčiau tą didžiulę laimę juos regėti, mylėti ir šlovinti kartu su tavimi per visus amžių amžius. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Ona!

R. Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Tėve mūsų.

Sveika, Marija.

Garbė Dievui Tėvui.