Šv. Onos novena. Trečioji diena

Ištekėjusių moterų ir motinų pavyzdys

Apmąstymas

Šv. Onos pašaukimas šioje žemėje buvo būti Joakimo žmona ir Švč. Mergelės Marijos motina. Dėl šios priežasties ji yra dorybės pavyzdys ištekėjusioms moterims ir motinoms. Į ją taip pat kreipiamasi, kaip į nėščiųjų pagalbą, bevaikių globėją ir našlių gynėją. Ji puikiai supranta, ką reiškia būti ištekėjusiai, visus to džiaugsmus ir vargus, bet ypatingai gerai ji žino viso to tikslą ir paskirtį.

„Šv. Ona pelno moterims, ypač mūsų klystkelių laikais, proto šviesą, kad galėtų suprasti Santuokos svarbą ir tikslą… Bažnyčios viltis – geros krikščionės moterys; jų sūnūs ir dukterys pripildys bažnyčių šventorius ir vienuolynus“. (Geroji šv. Ona)

 

Novenos malda

Šlovingoji šv. Ona, kupina užuojautos tiems, kurie šaukiasi tavo pagalbos, ir meilės kenčiantiems, sunkiai prislėgtas savo vargų puolu po tavo kojomis ir nuolankiai meldžiu tavo globos, sprendžiant šį mano rūpestį.

(Išsakyti savo intenciją)

Meldžiu, pavesk jį savo dukrai, Palaimintajai Mergelei Marijai, bei padėk jį priešais Jėzaus sostą. Nepaliauk užtarti manęs tol, kol šis mano prašymas bus išpildytas. Visų svarbiausia, išmelsk man malonę vieną dieną išvysti Dievą veidas į veidą, ir drauge su tavimi bei Marija, visais angelais ir šventaisiais šlovinti Jį per visą amžinybę.

Jėzaus, Marijos ir Juozapo mylima, Dangaus karalienės motina, priimk mus ir visus tau brangius žmones tavo ypatingon globon.

Gauk mums tas dorybes, kurias įdiegei širdyje tosios, kuriai buvo lemta tapti Dievo Motina, ir tas malones, kuriomis tu pati buvai apdovanota.

Aukščiausiasis krikščionės moters pavyzdy, melski, kad sektume tavo pavyzdžiu mūsų namuose ir šeimose, išgirsk mūsų prašymus ir gauk tą malonę (išsakyti savo intenciją), kurios meldžiu.

Švč. Mergelės Marijos kūdikystės ir vaikystės sergėtoja, gauki tas malones, kurios reikalingos visiems besituokiantiems, kad sekdami tavo dorybėmis jie pašventintų savo namus ir vestų jiems patikėtas sielas į amžinąją šlovę. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Ona!

R. Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Tėve mūsų.

Sveika, Marija.

Garbė Dievui Tėvui.