Šv. Onos novena

Liepos 26 d. Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos motinos šventosios Onos šventę. Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje – tai drauge ir svarbiausi, tituliniai šios šventovės atlaidai.

Kad tinkamai pasiruoštume šiai šventei, kviečiame savo sielas ir širdis sustiprinti specialia novenos į šventąją Oną maldomis.

Šv. Onos novena. Liepos 17-25 d.

I diena. Mergelės Marijos motina.

Apmąstymas.

Šv. Ona kartu su savo vyru Joakimu daugybę metų karštai meldėsi, kad susilauktų vaikelio. Kai angelas jai pranešė, kad ji pastos, Ona iškart pažadėjo savo vaikelį paaukoti Dievui. Taigi, Ona su Joakimu pašventė savo be nuodėmės pradėtąją dukrą Mariją Dievui, kuomet jai tebuvo treji metukai.

Priimdami Dievo valią, Joakimo ir Onos šeima tapo šventa šeima. Pasaulio akyse katalikai, pasiryžę vykdyti Dievo valią, reiškiamą per Bažnyčios mokymą ir tradiciją, gali pasirodyti esą perdėm radikalūs. Kasdienė Rožančiaus malda ir dažnas sakramentų priėmimas mums padės gyventi katalikišką gyvenimą, kokio mums nori Dievas, nesvarbu, kaip klostytųsi mūsų kasdienis gyvenimas.

„Šv. Oną, kuri pati buvo malonės indu ne tik dėl savojo vardo, bet ir dėl to didžiulio turto, kurį nešiojo savyje, Dievas išrinko tapti jo mylimosios sužadėtinės vedle į tobulą dorybę; ir pamaldus rūpinimasis šia garsiąja dukra tapo pagrindine pačios šv. Onos šventėjimo priemone bei jos garbe Dievo Bažnyčioje iki pat amžių pabaigos“. Kun. Albanas Butleris.

Novenos malda.

Šlovingoji šv. Ona, kupina užuojautos tiems, kurie šaukiasi tavo pagalbos, ir meilės kenčiantiems, prislėgtas savo bėdų sunkios naštos, aš puolu po tavo kojom ir nuolankiai meldžiu priimti mano rūpestį savo ypatingon globon.

(Pasakyti savo intenciją)

Meldžiu, pavesk jį savo dukrai, Palaimintajai Mergelei Marijai, bei padėk jį priešai Jėzaus sostą. Nepaliauk užtarti manęs tol, kol šis mano prašymas bus išpildytas. Visų svarbiausia, išmelsk man malonę vieną dieną išvysti Dievą veidu į veidą, ir drauge su tavimi bei Marija, visais angelais ir šventaisiais šlovinti Jį per visą amžinybę.

O šventoji Ona, neišdildomai įrašyk mano širdyje ir prote žodžius, kurie atvedė į doros kelią ir pašventino tokią daugybę nusidėjėlių: „Kokia gi nauda žmogui, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvasčiai?“ (Mt 16, 24)

Tebus ši tiesa pagrindinis vaisius tų maldų, kuriomis per šią noveną aš sieksiu pagerbti tave. Prie tavo kojų, aš atnaujinu savo pasiryžimą šauktis tavęs kasdien, ne tik dėl to, kad susilaukčiau sėkmės savo žemiškuose reikaluose bei būčiau apsaugotas nuo ligų ir kančių, bet visų pirma dėl to, kad apsisaugočiau nuo nuodėmės, pelnyčiau amžinąjį išganymą ir gaučiau ypatingą malonę, kurios prašau (įvardinti savo intenciją).

O galingoji šventoji Ona, neleisk man prarasti mano sielos, bet išmelsk man dangaus malonę, kad kartu su tavimi, tavo palaimintuoju sutuoktiniu, tavo šlovingąja dukterimi giedočiau šlovę ir gyrių Švenčiausiajai ir labiausiai garbintinai Trejybei per amžių amžius. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Ona!

R. Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Tėve mūsų.

Sveika, Marija.

Garbė Dievui Tėvui.

Šaltinis: https://www.catholicaction.org/st_anne_novena_day_1