Šv. Onos novena. Septintoji diena

Sergančiųjų sveikata

Apmąstymas

Pamaldumas į šv. Oną išplitęs visame pasaulyje. Svarbių jai dedikuotų šventovių esama ir Amerikos žemyne. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje, Kvebeke bene svarbiausia yra Sainte-Anne-de-Beaupré bažnyčia, kurioje saugomos dvi ypatingos šv. Onos relikvijos – jos pirštas ir dilbis rankos, kuri kažkada sūpavo kūdikėlį Mariją. Čia kasmet atvyksta apie pusė milijono piligrimų, ir yra gausybė liudijimų, kad šv. Onos užtarimu šioje vietoje nemažai sergančiųjų stebuklingai pasveiksta. Tegul šie gražūs liudijimai padeda mums išsklaidyti savo abejones prašyti – mums tereikia paprašyti, kad ji ir mums išmelstų reikiamas malones.

„Šventosios Onos užtarimu daugybė žmonių yra pasveikę. Diena iš dienos, jai dedikuotose bažnyčiose, kaip, pavyzdžiui, Sainte-Anne-de-Beaupré, skamba jos užtarimo meldžiančių maldininkų balsai. Aklieji vėl praregi, kurtieji vėl girdi, įvairiomis kūno negaliomis kenčiantiems ir suluošintiems ligoniams grąžinama sveikata ir sveiki kūnai.“ (Geroji šv. Ona)

Novenos malda

Šlovingoji šv. Ona, kupina užuojautos tiems, kurie šaukiasi tavo pagalbos, ir meilės kenčiantiems, sunkiai prislėgtas savo vargų puolu po tavo kojomis ir nuolankiai meldžiu tavo globos, sprendžiant šį mano rūpestį.

(Išsakyti savo intenciją)

Meldžiu, pavesk jį savo dukrai, Palaimintajai Mergelei Marijai, bei padėk jį priešais Jėzaus sostą. Nepaliauk užtarti manęs tol, kol šis mano prašymas bus išpildytas. Visų svarbiausia, išmelsk man malonę vieną dieną išvysti Dievą veidas į veidą, ir drauge su tavimi bei Marija, visais angelais ir šventaisiais Jį šlovinti per visą amžinybę.

O geroji šventoji Ona, kurią teisingai vadiname sergančiųjų motina, vaistu kenčiančiantiems dėl ligos, pažvelk maloningai į tuos ligonius, už kuriuos meldžiuosi. Palengvink jų kančias, taip pat paskatink juos pašventinti savo kančias kantrybe ir visišku atsidavimu Dievo valiai.

Pagaliau, mieloji šventoji Ona, prašau išmelsti jiems sveikatą, o drauge su ja ir tvirtą pasiryžimą garbinti Jėzų, gerbti Mariją ir tave, ištikimai, uoliai ir tinkamai atliekant savo pareigas.

Bet visų labiausiai, gailestingoji šventoji Ona, aš prašau verčiau gelbėti mano sielą, o ne kūno sveikatą, nes esu tikras, kad šis praeinantis gyvenimas mums duodamas tam, kad galėtume nukeliauti į geresnįjį. Šio geresnio gyvenimo aš negausiu be Dievo malonių.

Todėl aš nuoširdžiai prašau išmelsti šių malonių ligoniams ir man pačiam(-iai) bei ypač užtarti ta intencija, kuria kalbu šią noveną (išsakyti savo intenciją). To prašau per mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus nuopelnus, Jo Nekalčiausios Motinos užtarimu, veiksmingai ir galingai tau tarpininkaujant. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Ona!

R. Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Tėve mūsų.

Sveika, Marija.

Garbė Dievui Tėvui.