Šv. Onos novena. Šeštoji diena.

Mirštančiųjų guodėja.

Apmąstymas

Bažnyčia mus ragina nuolat atsiminti savo gyvenimo pabaigą, kadangi iš to, kaip gyvename šioje žemėje, galima numatyti, koks bus mūsų amžinasis gyvenimas po mirties – danguje ar pragare. Garbindami mūsų Viešpatį, gerbdami Švč. Mergelę Mariją, šventuosius ir ypač šventąją Oną, mes galime pelnyti didelę pagalbą paskutiniosiomis mūsų gyvenimo akimirkomis.

„Tie, kurie gerbia šv. Oną, – sako Švč. Mergelė Marija, – gaus pagalbą visuomet, kai jiems reikės, ypač mirties valandą“. O kitam asmeniui ji taip pasakė: „Garbė, kurią teikiate mano motinai, man yra dvigubai brangesnė ir mielesnė“. (Geroji šv. Ona)

 

Novenos malda.

Šlovingoji šv. Ona, kupina užuojautos tiems, kurie šaukiasi tavo pagalbos, ir meilės kenčiantiems, sunkiai prislėgtas savo vargų puolu po tavo kojomis ir nuolankiai meldžiu tavo globos, sprendžiant šį mano rūpestį.

(Išsakyti savo intenciją)

Meldžiu, pavesk jį savo dukrai, Palaimintajai Mergelei Marijai, bei padėk jį priešais Jėzaus sostą. Nepaliauk užtarti manęs tol, kol šis mano prašymas bus išpildytas. Visų svarbiausia, išmelsk man malonę vieną dieną išvysti Dievą veidas į veidą, ir drauge su tavimi bei Marija, visais angelais ir šventaisiais Jį šlovinti per visą amžinybę.

Šlovingoji šventoji Ona, Dievo Motinos motina, meldžiu tavo galingo užtarimo, kad būčiau išlaisvintas iš savo nuodėmių, o taip pat tavo pagalbos savo bėdose… (išsakyti savo intenciją).

Kaip gi aš galėčiau neturėti vilties, jeigu tu teiksiesi priimti mane savo globon?

Aukščiausiasis maloningai išklauso nusidėjėlių maldas, jeigu tu gailestingai teikiesi juos užtarti.

Klūpodamas prie tavo kojų, meldžiu padėti man visuose dvasiniuose ir laikinuose pavojuose, vesti mane krikščioniško tobulėjimo keliu ir, galiausiai, gauti man laimingos mirties malonę, kad drauge su tavimi galėčiau regėti bei gėrėtis tavo mylimu Jėzumi ir tavo dukra Marija, per visus amžių amžius. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Ona!

R. Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Tėve mūsų.

Sveika, Marija.

Garbė Dievui Tėvui.