Šv. Onos novena. Aštuntoji diena

Vargšų motina.

Apmąstymas

Šv. Ona nekaupė žemiškų turtų, nes dangiškieji buvo joje pačioje. Mes dažnai raginami išsižadėti savęs, bet neretai to siekiame užmiršdami gailestingąją meilę. Pasaulis ant kiekvieno kampo mus skatina pulti į materializmo ir savanaudiškumo glėbį. Kaip katalikai, mes turime priešintis tokiai pažiūrai ir siekti amžinųjų dalykų.

„Šv. Onos meilę vargšams liudija šv. Jono Damaskiečio gyrius, kuomet jis ypatingai giria šv. Oną ir šv. Joakimą dėl to, kad šiedu šventieji trečdalį savo nuosavybės išdalino vargšams. Šv. Ona vis dar tęsia savo gailesngumo darbus Danguje, padėdama vargšams, neretai stebuklingu būdu.“ (Geroji šv. Ona)

Novenos malda

Šlovingoji šv. Ona, kupina užuojautos tiems, kurie šaukiasi tavo pagalbos, ir meilės kenčiantiems, sunkiai prislėgtas savo vargų puolu po tavo kojomis ir nuolankiai meldžiu tavo globos, sprendžiant šį mano rūpestį.

(Išsakyti savo intenciją)

Meldžiu, pavesk jį savo dukrai, Palaimintajai Mergelei Marijai, bei padėk jį priešais Jėzaus sostą. Nepaliauk užtarti manęs tol, kol šis mano prašymas bus išpildytas. Visų svarbiausia, išmelsk man malonę vieną dieną išvysti Dievą veidas į veidą, ir drauge su tavimi bei Marija, visais angelais ir šventaisiais Jį šlovinti per visą amžinybę.

Prisimink, o šventoji Ona, kurios vardas reiškia malonę ir gailestingumą, kad niekuomet nėra girdėta, kad apleistum nors vieną, kuris bėga prie tavęs, prašo tavo pagalbos ir užtarimo. Tokio pasitikėjimo kupinas, aš skubu prie tavęs, geroji ir kilnioji motina; puolu prie tavo kojų, prislėgtas savo nuodėmių naštos.

O šventoji Nekalčiausios Mergelės Marijos motina, neatmesk mano prašymo (įvardinti savo intenciją), bet išgirsk ir išklausyk mano maldą. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Ona!

R. Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Tėve mūsų.

Sveika, Marija.

Garbė Dievui Tėvui.