Šv. Onos novena. Devintoji diena

Šv. Onos šventė

Apmąstymas

Šventoji Ona buvo viena pirmųjų ištikimų jos Anūko pasekėjų. Jos bekompromisinis atsidavimas Dievo valiai yra jos tikėjimo testamentas.

Tad kreipkimės į šią senelę, prašydami dangiškųjų malonių. Melskime mūsų dangiškąją močiutę, kad ji grąžintų į vieną, tikrąją Bažnyčią mūsų artimuosius , dėl įvairių priežasčių palikusius Tiesos uostą. Prašykime, kad ji paprašytų savo Dukters, Švč. Mergelės Marijos ir savo Anūko, mūsų Viešpaties, suteikti nuopelnus ir malonių gausybę tą ypatingą jos šventės dieną.

„Marija labiau už visus tikinčiuosius myli, gerbia ir didžiai vertina savo šventąją motiną. Šioje žemėje Onos ir Marijos širdis siejo ypatingai tamprus ir betarpiškas meilės ryšys. Jis nenutrūko ir danguje.“ (Geroji šv. Ona)

 

Novenos malda

Šlovingoji šv. Ona, kupina užuojautos tiems, kurie šaukiasi tavo pagalbos, ir meilės kenčiantiems, sunkiai prislėgtas savo vargų puolu po tavo kojomis ir nuolankiai meldžiu tavo globos, sprendžiant šį mano rūpestį.

(Išsakyti savo intenciją)

Meldžiu, pavesk jį savo dukrai, Palaimintajai Mergelei Marijai, bei padėk jį priešais Jėzaus sostą. Nepaliauk užtarti manęs tol, kol šis mano prašymas bus išpildytas. Visų svarbiausia, išmelsk man malonę vieną dieną išvysti Dievą veidas į veidą, ir drauge su tavimi bei Marija, visais angelais ir šventaisiais Jį šlovinti per visą amžinybę.

Švenčiausioji Mergelės Marijos motina, šlovingoji šventoji Ona, aš, vargšas(-ė) nusidėjėlis(-ė), kliaudamasi(s) tavo kilniaširdiškumu, šiandieną renkuosi tave savo gynėja.

Visus savo reikalus aš patikiu tavo rūpinimuisi ir motiniškai globai.

O geroji motina ir užtarėja, teikis priimti ir įsivaikinti mane kaip savo vaiką.

O šlovingoji šventoji Ona, per mylimiausio Jėzaus, tavo švenčiausiosios dukters Marijos Sūnaus kančią meldžiu tave padėti man visuose mano kūno ir sielos rūpesčiuose.

Garbingoji Motina, meldžiu tavęs gauti man malonę, kurios prašau, kalbėdamas šią noveną (išdėstyti savo intenciją), o taip pat ir malonę gyventi, kuo tobuliau vykdant Dievo valią.

Aš atiduodu savo sielą į tavo ir tavo mieliausios Dukters rankas.

Aš kliaujuosi tavimi ir ypač tikiuosi tavo užtarimo tą akimirką, kai mano siela atsiskirs nuo kūno, idant tavo globoje stojus Aukščiausiojo Teisėjo akivaizdon, jis rastų mane vertą džiaugtis jo Dieviškuoju Buvimu tavo Šventojoje draugijoje. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Ona!

R. Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Tėve mūsų.

Sveika, Marija.

Garbė Dievui Tėvui.