Šv. Onos novena. Ketvirtoji diena

Sielvartaujančių guodėja.

Apmąstymas

Šventoji Ona yra puikus pavyzdys tos tiesos, kad Dievas rūpinasi tais, kurie yra jam ištikimi. Netgi Bažnyčią ištikus krizei, prasidėjo atgimimas, nes ištikimybės aidas pažadino dvasininkus ir pasauliečius, pasiruošusius bet kokia kaina ginti nekintamus Motinos Bažnyčios mokymus.

„Šventoji Ona neišvengė nei išbandymų, nei kartėlio. Dievas ją itin rūsčiai bandė, ypač, kai surėdė taip, kad jai teko taip ilgai laukti Marijos, jos mylimo kūdikio. Daugybę metų slaptas sielvartas buvo jos duona kasdieninė.“ (Geroji šv. Ona)

Novenos malda

Šlovingoji šv. Ona, kupina užuojautos tiems, kurie šaukiasi tavo pagalbos, ir meilės kenčiantiems, sunkiai prislėgtas savo vargų puolu po tavo kojomis ir nuolankiai meldžiu tavo globos, sprendžiant šį mano rūpestį.

(Išsakyti savo intenciją)

Meldžiu, pavesk jį savo dukrai, Palaimintajai Mergelei Marijai, bei padėk jį priešais Jėzaus sostą. Nepaliauk užtarti manęs tol, kol šis mano prašymas bus išpildytas. Visų svarbiausia, išmelsk man malonę vieną dieną išvysti Dievą veidas į veidą, ir drauge su tavimi bei Marija, visais angelais ir šventaisiais šlovinti Jį per visą amžinybę.

Šlovingoji šventoji Ona, pasitikėdama(s) aš klūpau prie tavo kojų, nes ir tu patyrei gyvenimo kartėlį ir sielvartą.

Tai, ko man reikia ir ko prašau, yra … (čia išsakyti savo intenciją).

Geroji šventoji Ona, kuri tiek daug kentėjai per visus tuos metus, kol sulaukei savo šlovingosios motinystės, aš meldžiu tave, dėl visų tavo kentėjimų ir pažeminimų, išklausyk mano maldą.

Maldauju, dėl tavo meilės savo vyrui šventajam Joakimui, dėl tavo meilės tavo nekaltai pradėtajam kūdikiui, dėl to didžiulio džiaugsmo, kurį patyrei Marijai gimus, neatmesk mano prašymo.

Palaimink mane, palaimink mano šeimą ir visus man brangius žmones, kad mes visi vieną dieną būtume su tavimi dangaus šlovėje per amžių amžius. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Ona!

R. Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Tėve mūsų.

Sveika, Marija.

Garbė Dievui Tėvui.