Šv. Onos novena. Penktoji diena

Dirbančiųjų globėja.

Apmąstymas

Vienaip ar kitaip mes visi šioje žemėje dirbame. Geras darbas yra garbingas, ir mes galime kreiptis į šv. Oną, prašydami pagalbos savo darbuose. „Derlius didelis, o darbininkų maža“ (Mt 9, 37). Mes privalome pabusti iš savo dvasinio miego ir paleisti darban mūsų, kaip katalikų, pareigas.

„Daugybė įvairių dirbančiųjų mato šv. Onos asmenyje savo ypatingą globėją. O itin reikšminga yra tai, kad krikščionys skulptoriai ją gerbia, kaip savo pavyzdį. Savo simboliu jie pasirinko Mariją mokančios šv. Onos atvaizdą, po kuriuo įrašyti šie žodžiai: „Taip ji padarė Dievo pastogę“. (Geroji šv. Ona)

Novenos malda

Šlovingoji šv. Ona, kupina užuojautos tiems, kurie šaukiasi tavo pagalbos, ir meilės kenčiantiems, sunkiai prislėgtas savo vargų puolu po tavo kojomis ir nuolankiai meldžiu tavo globos, sprendžiant šį mano rūpestį.

(Išsakyti savo intenciją)

Meldžiu, pavesk jį savo dukrai, Palaimintajai Mergelei Marijai, bei padėk jį priešais Jėzaus sostą. Nepaliauk užtarti manęs tol, kol šis mano prašymas bus išpildytas. Visų svarbiausia, išmelsk man malonę vieną dieną išvysti Dievą veidas į veidą, ir drauge su tavimi bei Marija, visais angelais ir šventaisiais Jį šlovinti per visą amžinybę.

O šventoji Ona, kaip man toli iki panašumo su tavimi.

Aš taip lengvai pasiduodu nekantrumui ir netenku drąsos; ir taip lengvai liaujuosi melstis, jeigu Dievas iš karto neatsiliepia į mano maldas.

Malda yra raktas į visus dangiškuosius lobius, o aš nesugebu melstis, nes silpnas mano tikėjimas ir pasitikėjimo stoka mane išmuša, vos tik Dieviškasis Gailestingumas nors akimirkai pavėluoja atsiliepti.

O galingoji mano globėja, padėk man, išgirsk ir užtark mano prašymą… (išsakyti savo intenciją).

Sustiprink mano pasitikėjimą ir uolumą, patvirtintą Jėzaus Kristaus pažadu, kad dėl Dievo Gerumo prailgėjus mano išbandymui, aš, kaip ir tu, galėčiau pelnyti daugiau, nei drįstu prašyti.

Ateityje aš prisiminsiu, kad esu sutvertas dangui, o ne žemei, amžinybei, o ne laikui, kad visų pirma aš turiu prašyti išgelbėti mano sielą. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Ona!

R. Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Tėve mūsų.

Sveika, Marija.

Garbė Dievui Tėvui.