Malda, meldžiant koronoviruso epidemijos pabaigos

Viešpatie, mūsų Dieve! Savo Aukštajame Soste išgirsk mus, nuodėmingus ir nevertus Tavo tarnus, Tavo gerumą savo nuodėmėmis užrūstinusius ir Tavo gailestingumą atitolinusius, ir nepareikalauk atsako iš Savo tarnų, bet nugręžk Savo rūstybę, pelnytai į mus nukreiptą, sustabdyk žudančią epidemiją ir mirtį nešančią ligą.

Suteik, Viešpatie, Savo pagalbą gydytojams ir visiems žmonėms, kovojantiems su mirtį nešančia liga, ir pasigailėk kenčiančių Tavo žmonių. Išlaisvink iš negalavimų ir skaudžių ligų bei epidemijos su atgailoje sugrudusia širdimi ir su ašaromis prieš Tave, Gailestingą Dievą, parpuolančius. Nes Tu pasigaili ir gelbsti mus, mūsų Dieve, ir Tau šlovę mes teikiame – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžius. 

Amen.