Viešpaties Dangun žengimas (Šeštinės)

Ascensio

Evangelija pagal Morkų, 16, 14-20

Arkiv. J. Skvirecko Evangelijos vertimas ir komentarai

Anuo metu: Jėzus paskiausiai pasirodė vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo; jis prikišo jų netikėjimą ir širdies kietumą, kad jie netikėjo tiems, kurie buvo matę jį prisikėlusį. Tuomet jis jiems tarė: Eidami į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visam sutvėrimui. Kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas; o kas netikės, bus pasmerktas. tuos kurie tikės, lydės tokie stebuklai: Mano vardu jie išvarinės velnius, kalbės naujomis kalbomis, ims žalčius ir, jei ką mirtinga gertų, tai jiems nekenks; jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks. Viešpats Jėzus, po to kaip jiems kalbėjo, buvo paimtas į dangų ir sėdi Dievo dešinėje. Jie gi išėję skelbė visur, Viešpačiui drauge veikiant ir tvirtinant jų žodžius lydinčiais juos stebuklais.

___________________________________________________________

(14) Paskiausiai: ta prasme kaip 9 eil. pirmiausiai. Apie kurį gi Išganytojo pasirodymą čia kalbama, nevisai aišku; vienų jis sugretinamas su Jn 20, 19… (Lk 24, 36-43), kitų su Lk 24, 44-53, kitų su Mt 28, 16… – Vienuolikai: apaštalų. – (15) Tuomet jis…  Tarp atsitikimų, paminėtų 14 ir 15 e., gal praėjo ilgesnis laikas, taip pat, kaip tarp 19 ir 20 e. – (16) Kas tikės… tikras tikėjimas tas, kurs įpročiuose neprieštarauja tam, kas žodžiais išpažįstama (Grig. Plg. Jn 2, 4). – (17) Išvarinės velnius… Išganytojo galia išvarinėti piktas dvasias visoje šitoje Evangelijoje ypač keliama aikštėn. Kaip tas žadėjimas įvyko, pasirodo iš Apd 5, 16; 8, 7; 19, 12. – Naujomis kalbomis: kuriomis jie iki tam laikui nebuvo kalbėję. Plg Apd 2, 4; 10, 46. – (18) Ims žalčius: be baimės. Plg Apd 28, 3-8. Tą Išganytojas buvo jau anksčiau žadėjęs Lk 10, 19. – Jiems nekenks. Dievas juos apsaugos nuo piktų žmonių tykojimų. – Dės rankas… Plg Mt 17, 20; 21, 21; Lk 17, 6. Tie Kristaus pažadai laiduoja Bažnyčiai, kad joje niekuoment neišseks stebuklų dovana.

16, 19-20, plg. Lk 24, 50-53. – (19) Po to kaip jiems kalbėjo: po visų pamokymų, kokius jis davė savo apaštalams po savo prisikėlimo. – Sėdi Dievo dešinėje: taip, kaips jis buvo iš anksto paskelbęs savo priešams (14, 62). – (20) Išėję: ne tuojau. – Viešpačiui drauge veikiant. Plg. Mt 28, 20. – Jų žodžius: jų skelbiamą Evangeliją. – Stebuklais:  taip, kaip Viešpaties buvo pažadėta, žr. 17-18 e.