Kristaus Kūno iškilmė. Devintinės

Corpus Christi2

Evangelijos skaitinys. Jn 6, 56-59

Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai

Anuo metu: Jėzus kalbėjo žydų minioms: Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane siuntė gyvasis Tėvas, ir aš esu gyvas per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, bus gyvas per mane. Tai yra duona, kuri nužengė iš dangaus. Su ja bus ne kaip su mana, kurios jūsų tėvai valgė ir mirė. Kas šitą duoną valgo, bus gyvas per amžius.

_________________________________________________________

(56) – Tikrai yra valgis: tikrąja to žodžio prasme. Šita eilutė patvirtina aukščiau išreikštą reikalingumą. Plg. 1 Kor 11, 27. – (57) Jis pasilieka manyje ir aš jame. Šitie žodžiai eilutėje pabrėžiami. Jie reiškia artimiausią gyvenimo bendravimą, koks yra tarp Kristaus ir tikinčiųjų ir, kurio pagrindas yra tas, kad Kristus su savo dieviškąja jėga gyvena žmoguje ir daro panašų į savąjį jo pažinimą, norėjimą ir veikimą. Nors jau meilė padaro artimą ryšį su Jėzumi, tačiau šventojoje Komunijoje žmogus sueina į artimiausią, koks galima žemėje įsivaizduoti, susijungimą su Kristumi. Nors tas artimiausias susijungimas pasiliauja su pavidalo išnykimu, bet susijungimas per pašvenčiamąją malonę yra pasidaręs artimesnis, ir Išganytojas neatsiskiria, nepalikęs gausios malonės. – (58) Kaip mane… Išganytojas kitaip, kilniu palyginimu, paaiškina, kodėl tame valgyme turimas gyvenimas su Jėzumi ir per Jėzų. Daromas palyginimas tarp gyvenimo ir gyvenimo: kaip aš esu gyvas, nes Tėvas gyvenąs savyje, pagimdė mane, taip tas, kuris valgo mane, ir jis bus gyvas, nes aš esu gyvas, gyvens per mane, gyvens mano suteiktu gyvenimu. – (59) Tai yra duona. Šita pabaiga Kristus grįžta prie to, kuo prasidėjo jo pamokslas. Žydai reikalavo  iš Kristaus ženklo ir nurodė, kaip labai didelį dalyką, maną. Dabar Jėzus baigia, jiems sakydamas, kad jis duoda duonos tikrai nužengiančios iš dangaus, kuri tiek viršija maną, kiek dvasiškas gyvenimas yra geresnis už kūnišką, kiek amžinas gyvenimas – už mirtį.