III sekmadienis po Sekminių

intiale r

Evangelijos skaitinys pagal Luką, 15, 1-10

Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai

Anuo metu: Į jį artinosi muitininkai ir nusidėjėliai jo klausytų. O fariziejai ir Rašto žinovai murmėjo ir sakė: Tas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet jis pasakė jiems šitą palyginimą, tardamas: Kas jūsų turėdamas šimtą avių, jei jam prapultų jų viena, nepalieka devynių dešimtų devynių tyruose ir neina paskui prapuolusiąją, kolei ją randa? Radęs ją, jis su džiaugsmu užsideda sau ant pečių, parėjęs namo sušaukia draugus ir kaimynus ir jiems sako: Džiaukitės drauge su manimi, nes suradau savo avį, kuri buvo prapuolusi. Sakau jums, taip bus džiaugsmo danguje dėl vieno nusidėjėlio darančio atgailą daugiau, nekaip dėl devynių dešimtų devynių teisiųjų, kurie neprivalo atgailos. Arba kuri moteriškė, turėdama dešimt drachmų, jei pameta vieną drachmą, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir neieško rūpestingai iki atranda? Radus sušaukia drauges ir kaimynes ir sako: Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Taip, sakau jums, bus džiaugsmo tarp Dievo angelų dėl vieno atgailą darančio nusidėjėlio.

_____________________________________________________________________

15, 1-7. Palyginimas prapuolusios avies. Panašus palyginimas yra ir pas Matą, bet pasakytas kitokiomis aplinkybėmis. Plg Mt 18, 12-14. – (15, 1) Artinosi: vieną kartą. (4) Šimtą avių: tai yra, gana daug, taip kad palyginta su jų skaičiumi viena avis sudaro tiktai labai mažų jų dalelę. – Tyruose: ganykloje. – (6) Džiaukitės drauge su manimi… Jei viena avis sudarėę kiekveinam jūsų tokį džiaugsmą, kaipgi galite jūs pykti, jei Dievas priima atgailą darantį nusidėjėlį. – (7) Taip bus džiaugsmo, t.y., bus didesnio džiaugsmo, nes yra nauja priežastis džiaugtis, kurios nėra pas teisiuosius.

15, 8-10. Pamestos drachmos palyginimas. – (8) Dešimtį drachmų. Visas jos lobis yra tos 10 drachmų. Ji pameta vieną, todėl tiek, kiek uždirbama per vieną dieną. Palyginimui Išganytojas ima moterį, nes vyras neieškotų taip uoliai pamestos drachmos. – (10) Tarp Dievo angelų. Angelai džiaugiasi, fariziejai murma. Pirmame palyginime pasirinktas piemens vaizdas irgi ne be minties apie fariziejus (Ez 34, 1, 4, 23. Ten yra Mesijo vaizdas). Išganytojaspats save vadina geru ganytoju (Jn 10, 11). Visa žmonių giminė yra prapuolusi avis: jos ieškoti ir gelbėti Dievo Sūnus buvo atėjęs iš dangaus. Angelų džiaugsmas mums parodo, kaip labai jie dalyvauja visame, kas mus liečia.