VII sekmadienis po Sekminių

inicialas O-

Evangelijos pagal Matą skaitinys, Cap. 7, 15-21

Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai

Anuo metu: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių apdaruose, o viduje yra plėšrieji vilkai. Jūs pažinsite juos iš jų vaisių. Argi kas renka vynuoges nuo erškėčių, ar figas nuo usnių? Taip kiekvienas geras medis duoda gerų vaisių, blogas medis duoda blogų vaisių. Geras medis negali duoti blogų vaisių, nei blogas medis gerų vaisių. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir į ugnį įmestas. Taigi, jūs pažinsite juos iš jų vaisių. Ne kiekvienas, kuris mano sako: Viešpatie, Viešpatie! įeis į dangaus karalystę, bet kas daro valią mano Tėvo, esančio danguje, tas įeis į dangaus karalystę.

_____________________________________________________________

(15) Saugokitės… Kitas pavojus krikščionių gyvenime – tai netikri pranašai. Plg. Lk 6, 43-45. Kaip kitados žyduose (plg. Jer 6, 13; 26, 7 ir kt.), taip turėjo būti ir Kristaus Bažnyčioje netikrų pranašų, kurie mėgina iškreipti Išganytojo mokslą ir suklaidinti savo brolius. Žr. Apd 20, 29. – Avių apdaruose: tarsi, jie būtų tikros avys iš Kristaus avidės. – (16) Iš jų vaisių. Tikri jų jausmai pasireikš jų darbais. Plg. Mt 3, 8. Toliau palyginimais ta pati mintis plačiau išreiškiama. Kiekvienas augalas duoda savo vaisius, kurie parodo jo prigimtį; taip pat yra ir su žmonėmis. – (19) Bus iškirstas… Netikrų pranašų likimas toks pat, kaip ir negerų medžių. Plg Mt 3, 10. – (21) Ne kiekvienas… Dar vienas pavojus krikščionių gyvenime. Negana išpažinti tiktai tikėjimą į Kristų, kad ir gyvai; reikia visų pirma ir būtinai gyvenime laikytis Kristaus mokslo. Plg Lk 6, 45. – Mano Tėvo. Išganytojas čia pirmą sykį vadina Dievą savo Tėvu ir atvirai skelbia, kad jis atėjęs apreikšti žmonėms savo Tėvo valios. Pamokymai, kuriuos jis aukščiau davė savo klausytojams, tai jo dangiškojo Tėvo valia, kurios nedarant negalima laimėti dangaus karalystės.